Menü Bezárás

Adatkezelési szabályzat

HAPETO Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

HAPETO Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1101 Budapest, Üllői út 124. A. ép. mfszt. 2., Cg.: 01-09-866621, a továbbiakban: HAPETO Kft., Adatkezelő vagy Társaság) a jogszabályi rendelkezéseknek
való maradéktalan megfelelés érdekében a jelen Adatvédelmi Szabályzatot
(a továbbiakban: Szabályzat) alkotja. Az Adatkezelő az Ügyfelek által nyújtott személyes és különleges adatokat, információkat a hatályos magyar adatvédelmi jogszabályok (különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az egészségügyi és hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről
szóló 1997. évi XLVII. törvény) teljes körű betartásával kezeli.
A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor a Társaság különös tekintettel vette
figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679. sz. Rendeletében („Általános
Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”) foglaltakat.

A weboldalra (www.hapeto.hu) látogató, arra regisztráló, illetve az Adatkezelővel bármilyen módon kapcsolatba kerülő, továbbá a kapcsolatfelvételt követően esetlegesen megbízási, szolgáltatási, illetve bármely egyéb jogviszonyt (továbbiakban: Jogviszony) létesítő személy (továbbiakban: Ügyfél) önkéntes hozzájárulással megadott személyes és különleges adatainak kezelésével kapcsolatos kérdésekről az adatkezelés megkezdése előtt jelen adatkezelési szabályzat nyújt tájékoztatást az adatok kezelésével kapcsolatos tényekről, az adatkezelések céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, a személyes adatok megismerésére jogosultak köréről, illetve az adatfeldolgozásról. Jelen Szabályzat kiterjed az Ügyfeleknek az adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is. Adatkezelő kiemeli, hogy a kezelt adatokat biztonságosan tárolja, továbbá Ügyfél számára annak kérése esetén felvilágosítást ad a tárolt adatokról és Ügyfél az adatok törlését – amennyiben annak nyilvántartását, tárolását, megőrzését, továbbítását jogszabály nem írja elő – bármikor, ingyenesen és indokolás nélkül kérheti.

1.) Az Adatkezelő adatai

Az adatok kezelője a HAPETO Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye:1101 Budapest, Üllői út 124. A. ép. mfszt. 2.
Cg.:01-09-866621
Képviseli:Dr. Haczegán Péter Antal ügyvezető
E-mail címe:hapetodental@gmail.com
Telefonszáma:+36-30-905-97-65
Adatvédelmi tisztviselő:Dr. Haczegán Péter Antal

2.). Vonatkozó Szabályok

Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy ez irányú tevékenységét a mindenkor hatályos jogszabályok szerint végzi. Ezek a jelen Szabályzat elfogadásakor különösen, de nem kizárólagosan az alábbiak:

 • 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (a továbbiakban: gazdasági reklámtörvény).
 • 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
 • 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)
 • 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról
 • A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: GDPR)
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.
 • 2016/687 EK rendelet
 • 1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről
 • 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről
 • 2000. évi C. törvény a számvitelről
 • 39/2016 (XII.21.) számú EMMI rendelet az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térrel kapcsolatos részletes szabályokról
 • 2005. évi CXXXIII. tv. a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól.

3.) Fogalmak

2011. évi CXII. törvény 3. § alapján 

 1. Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
 2. Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
 3. Különleges adat:
  • A faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,
  • Az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;
 4. Bűnügyi személyes adat: a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel vagy a büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás lefolytatására, illetve a bűncselekmények felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a büntetés-végrehajtás szervezeténél keletkezett, az érintettel kapcsolatba hozható, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adat;
 5. Közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat;
 1. Közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli;
 2. Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
 3. Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
 4. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
 5. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
 6. Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
 7. Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
 8. Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
 9. Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
 10. Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
 11. Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
 12. Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
 13. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi;
 14. Adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett;
 15. Adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely – ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot – az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatait honlapon közzéteszi;
 16. Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
 17. Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
 18. EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;
 19. Harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

4.) Adatkezelési alapelvek

 • Ahhoz az érintett hozzájárul (GDPR 6. cikk 1. (bek). a.) pont) és különleges adat esetén GDPR 9. cikk 2. (bek.) a.) pontja alapján)
 • Szerződés teljesítése érdekében szükséges, (GDPR 6. cikk 1. (bek.) b.) pont) vagy
 • Azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete elrendeli. (GDPR 6. cikk 1. (bek.) c.) pont), vagy
 • Az adatkezelést az adatkezelő jogos érdeke indokolja  (GDPR 6. cikk 1. bek. f.) pont.

Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy nyilatkozatához a törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges, kivéve azon szolgáltatás részeket, ahol a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt céloz, és különösebb megfontolást nem igényel.

Személyes és különleges adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak.

Csak olyan személyes és különleges adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

Személyes és különleges adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető.

Ügyfelet – egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az Ügyfél adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

A kezelt személyes és különleges adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:

 • Felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes;
 • Pontosak, teljesek és ha szükséges időszerűek;
 • Tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.
 • Általános és egységes személyazonosító jel alkalmazása tilos.

A személyes és különleges adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

Személyes adat (beleértve a különleges adatot is) Magyarországról – az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül – harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha ahhoz az Ügyfél kifejezetten hozzájárult, vagy azt törvény lehetővé teszi, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, illetőleg feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme. Az EGT-államokba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén belüli adattovábbításra kerülne sor.

5.) Adatkezelő által kezelt személyes és különleges adatok, azok forrása, az adatkezelés célja, jogalapja és időtartama:

AdatAdat forrásaAdatkezelés céljaAdatkezelés jogalapjaAdatkezelés időtartama
névÜgyféla)kapcsolatfelvétel b) ajánlatkérés c) időpont foglalás d) szerződés létrehozása e) szerződés teljesítése f) számlázás-érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk 1a): a) b) c) célok esetében   -szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk 1b: d) e) f) célok esetében-adattörlésre vonatkozó kérelemig: a) b) c) célok esetében   -szerződés teljesítését követő 5 évig (Ptk. szerinti elévülési határidő): d) e) célok esetében   Számviteli törvényben meghatározott 8 évig: f) cél esetében
születési hely, időÜgyféla) szerződés létrehozása b) szerződés teljesítése-szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk 1b): a) b) célok esetében-szerződés teljesítését követő 5 évig (Ptk. szerinti elévülési határidő): a) b) célok esetében
édesanyja neveÜgyféla) szerződés létrehozása b) szerződés teljesítéseszerződés teljesítése (GDPR 6. cikk 1b): a) b) célok esetébenszerződés teljesítését követő 5 évig (Ptk. szerinti elévülési határidő): a) b) célok esetében
TAJ-számÜgyféla) szerződés létrehozása b) szerződés teljesítéseszerződés teljesítése (GDPR 6. cikk 1b) c): a) b) célok esetébenszerződés teljesítését követő 5 évig (Ptk. szerinti elévülési határidő): a) b) célok esetében
e-mail címÜgyféla) ajánlatkérés b)kapcsolatfelvétel c) időpont foglalás d) szerződés létrehozása e) szerződés teljesítése f) kapcsolattartás-érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk 1a): a) b) c) f) célok esetében   -szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk 1b): d) e) célok esetében-adattörlésre vonatkozó kérelemig: a) b) c) f) célok esetében   -szerződés teljesítését követő 5 évig (Ptk. szerinti elévülési határidő): d) e) célok esetében
mobiltelefonszámÜgyféla) kapcsolatfelvétel b) kapcsolattartás c) ajánlatkérés d) időpont foglalás e) szerződés létrehozása f) szerződés teljesítése-érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk 1a): a) b) c) d) célok esetében   -szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk 1b): e) f) célok esetében-adattörlésre vonatkozó kérelemig: a) b) c) d) célok esetében   -szerződés teljesítését követő 5 évig (Ptk. szerinti elévülési határidő): e) f) célok esetében
lakcímÜgyféla) szerződés létrehozása b) szerződés teljesítése c) számlázás-szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk 1b): a) b) célok esetében   -jogi kötelezettség telejsítése (GDPR 6. cikk 1c): c) cél esetén)-szerződés teljesítését követő 5 évig (Ptk. szerinti elévülési határidő): a) b) célok esetében   Számviteli törvényben meghatározott 8 évig: c) cél esetében
bankszámla adatok (számlavezető bank neve, bankszámla száma)Ügyféla) szerződés létrehozása b) szerződés teljesítése c) számlázás d) szolgáltatás ellenértékének megfizetése  -szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk 1b): a) b) c) d) célok esetében-szerződés teljesítését követő 5 évig (Ptk. szerinti elévülési határidő): a) b) d) célok esetében   Számviteli törvényben meghatározott 8 évig: c) cél esetében
Egészségpénztári adatok (Egészségpénztár neve, kártya száma, Ügyfél neve)Ügyféla) szerződés létrehozása b) szerződés teljesítése c) számlázás d) szolgáltatás ellenértékének megfizetése  -szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk 1b): a) b) c) d) célok esetében-szerződés teljesítését követő 5 évig (Ptk. szerinti elévülési határidő): a) b) d) célok esetében   Számviteli törvényben meghatározott 8 évig: c) cél esetében
egészségügyi adat (különösen, de nem kizárólagosan: fogászati, szájsebészeti, általános egészségügyi adatok; kórisme; röntgen felvételek; kezelési terv; elvégzett kezelések, beavatkozások)Ügyféla.) ajánlatkérés b.)szerződés létrehozása c.) szerződés teljesítése-szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk 1b): a) b) c) célok esetében   -érintett ügyfél hozzájárulása (GDPR 9. cikk (2) bekezdés a.): a) b) c) célok esetében1997. évi XLVII. törvény 30. § szakaszával összhangban: -egészségügyi dokumentációt az adatfelvételtől számított legalább 30 évig, -zárójelentést az adatfelvételtől számított legalább 50 évig, -képalkotó diagnosztikai eljárással készült felvételt a készítéstől számított 10 évig, -képalkotó diagnosztikai eljárással készült felvételről készített leletet a felvétel készítésétől számított 30 évig köteles Adatkezelő megőrizni.
Biztonsági kamera által rögzített hang nélküli folyamatos képfelvételÜgyfélA fogorvosi rendelő várakozó helyisége biztonságának biztosítása, bűncselekmények megelőzéseGDPR 6. cikk 1. bek. f.) pontja (az adatkezelő és az ügyfelek jogos érdeke)90 nap

7.) A személyes adatok megismerésére jogosultak köre, adatfeldolgozás

A személyes adatok megismerésére az Adatkezelő, illetve az általa igénybe vett adatfeldolgozók a hatályos jogszabályok szerint jogosultak.

Az adatok feldolgozását az Adatkezelő megbízásából eljáró alábbi adatfeldolgozók végzik:           

Sin-Mar Kft.  mint könyvelő

Székhely: 1223. Budapest, Királyka utca 11

Cégjegyzékszám: 01 09 990192

Adószám: 24094889-1-43

E-mail: sinmarkft@gmail.com

Továbbított adat típusa: ügyfél neve, címe, bankszámla adatai.

Az adatfeldolgozás célja: könyvelési feladatok ellátása különösen, de nem kizárólagosan az Adózás rendjéről és a Számvitelről szóló törvények rendelkezéseinek megfelelően, az irányadó jogszabályokban meghatározott adatok felhasználásával.

Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet („OGYÉI”) (Központi Implantátumregiszter)

Székhely: 1051 Budapest, Zrínyi utca 3.

A Központi Implantátumregisztert az OGYÉI ellenőrzi, a felületet a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő működteti.

Továbbított adat típusa: implantátum jogszabályban meghatározott kötelezően továbbítandó adatai, valamint az ügyfél neve, születési ideje.

Az adatkezelés célja: A betegek minél magasabb szintű biztonságát szem előtt tartva, az orvostechnikai eszközökkel, így az implantátumokkal kapcsolatos esetleges problémák minél gyorsabb és hatékonyabb kommunikációjának megteremtése érdekében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 101/C § szerint az egészségügyi szolgáltatóknak (állami és magán szolgáltatóknak egyaránt) 2014. január 1-jét követően be kell jelentenie az implantátumokkal kapcsolatos beavatkozásokat a Központi Implantátumregiszterbe. A törvény alapján az Adatfeldolgozónak be kell jelenteni a beavatkozással érintett személy adatait; a beavatkozás: beültetés, eltávolítás vagy csere adatait, az implantátum adatait és a beültetést végző egészségügyi szolgáltató adatait. A rendszer anonimizálja a beteg adatait, így ahhoz alapvetően csak az azt a regiszterbe feltöltő egészségügyi szolgáltató fér hozzá, kivéve, ha a beteg biztonsága indokolja, amely esetben az OGYÉI is hozzáfér.

Fogtechnikus (…)

Székhely/lakcím:

Cégjegyzékszám/EV azonosító:

Adószám/adóazonosító jel:

E-mail:

Továbbított adat típusa: ügyfél neve, születési ideje, ügyfél egészségügyi adatai (különösen röntgenfelvétel, allergiák, implantátumok típusai és méretei, fogszín, foglenyomat).

Az adatkezelés célja: az Ügyfél által igénybe vett szolgáltatás, kezelés szerződésszerű teljesítéséhez szükséges fogtechnikus által készítendő eszközök, úgy mint: rögzített és kivehető fogpótlások (korona, híd, protézis, stb.), implantátumok elkészítése.

Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér („EESZT”)

fenntartó: Állami Egészségügyi Ellátó Központ

székhely: 1125 Budapest, Diós árok 3.

Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térrel kapcsolatos részletes szabályokról szóló 39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet 22. § (1) b) pontja szerint a csatlakozással kapcsolatos kötelezettségét 2018. november 1. napjáig köteles teljesíteni az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 35/B. § (1) bekezdés a) pontja alapján csatlakozásra köteles, nem közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatást nyújtó egészségügyi szolgáltató.

Az Eüak. 35/B. § (1) bekezdés a) pontja szerint az EESZT-hez informatikai rendszere útján csatlakozásra köteles az a nem közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatást nyújtó egészségügyi szolgáltató, aki elektronikus adatszolgáltatásra kötelezett.

Az Eütv. 101/C. § alapján a Központi Implantátumregiszterbe adatszolgáltatásra kötelezett egészségügyi szolgáltató – azaz a HAPETO Kft. is – elektronikus adatszolgáltatásra kötelezett.

A fenti feltételeknek megfelelő egészségügyi szolgáltató 2018. november 01. napjáig köteles csatlakozni az EESZT-hez. A csatlakozott egészségügyi szolgáltató a rendelet 12. §-ban és a 19. §-ban meghatározott adatszolgáltatási kötelezettségének is köteles eleget tenni, azaz

o              a Központi eseménykatalógusba a Rendelet 1. melléklete szerinti események (jellemzően a járóbeteg szakellátási, valamint CT/MR vizsgálati esemény – ha végez ilyet) adatait, valamint

o              az Egészségügyi dokumentáció nyilvántartásába a Rendelet 4. melléklete szerinti dokumentumokat (jellemzően az ellátással kapcsolatos ambuláns lapot, zárójelentést, műtéti leírást, valamint diagnosztikai leleteket)

köteles továbbítani.

Az EESZT minden olyan orvos számára biztosítja a betegre vonatkozó egészségügyi adatok biztonságos elérését, aki a beteg kezelőorvosa, és akire vonatkozóan a beteg nem korlátozta az EESZT-ben tárolt adatokhoz történő hozzáférési jogosultságát.

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jövőben további adatfeldolgozót vonjon be az adatkezelésbe, amelyről a jelen Szabályzat módosításával tájékoztatja Ügyfelet.

Az Adatkezelő kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában csak az adott Ügyfél kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik személyeknek a személyes azonosítására alkalmas adatokat, ide nem értve Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások teljesítése érdekében a szükséges adatok Adatkezelő szerződéses partnereinek történő átadását.

8.) Az Ügyfél jogai

Az Ügyfél kérelmezheti Adatkezelőnél, hogy az adjon tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését, valamint kérheti személyes és különleges adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

Az Ügyfél kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes és különleges adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását– amennyiben annak nyilvántartását, tárolását, megőrzését, továbbítását jogszabály nem írja elő. Ezen túlmenően joga van arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes és különleges adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa (adathordozhatósághoz való jog). Az érintett jogosult továbbá az adatkezeléshez történt hozzájárulását bármely időpontban visszavonni, ez azonban nem érinti a hozzájárulás alapján végrehajtott, visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Alább az érintett egyes jogainak rövid ismertetése:

Hozzáférés a személyes és különleges adatokhoz

Az Adatkezelő az Ügyfél kérésére tájékoztatást ad arról, hogy személyes és különleges adataira vonatkozóan az Adatkezelő folytat-e adatkezelést, és amennyiben igen, hozzáférést ad számára a személyes és különleges adatokhoz, valamint tájékoztatja őt a következő információkról:

 • az adatkezelés célja(i);
 • az adatkezeléssel érintett személyes és/vagy különleges adatok fajtái;
 • az Ügyfél személyes és/vagy különleges adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapja és címzettje(i);
 • az adatkezelés tervezett időtartama;
 • az Ügyfél jogai a személyes adatok helyesbítésével, törlésével és kezelésének korlátozásával, valamint a személyes adatok kezelése elleni tiltakozásával összefüggésben;
 • a Hatósághoz való fordulás lehetősége;
 • az adatok forrása;
 • az adatfeldolgozók nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes és különleges adatok másolatát díjmentesen az Ügyfél rendelkezésére bocsátja. Az Ügyfél által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az Ügyfél elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.

Adatkezelő köteles indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem benyújtásától számított egy hónapon belül, közérthető formában, az Ügyfél kérelmére megadni a tájékoztatást. Az Ügyfél a hozzáférés iránti kérelmét az 1. pontban meghatározott elérhetőségeken nyújthatja be.

Kezelt adatok helyesbítése

Az Ügyfél kérelmezheti az Adatkezelőnél (az 1. pontban meghatározott elérhetőségeken) pontatlan személyes adatainak helyesbítését, illetve a hiányos adatok kiegészítését az adatkezelés céljának figyelembevételével. Adatkezelő a helyesbítést indokolatlan késedelem nélkül elvégzi.

Kezelt adatok törlése (az elfeledtetéshez való jog), zárolása

Az Ügyfél kérelmezheti, hogy Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes vagy különleges adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Ügyfélre vonatkozó személyes vagy különleges adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 2. az Ügyfél visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek más jogalapja nincs;
 3. az Ügyfél tiltakozik személyes adatai kezelése miatt;
 4. a személyes adatok kezelése jogellenesen történt;
 5. a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 6. a személyes adatok hozzájáruláson alapuló gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások gyermekek részére történő kínálásával kapcsolatosan került sor.

Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta (harmadik személy számára elérhetővé tette) a személyes adatot, és azt a fentiekben foglaltak alapján törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével meg kell tennie az ésszerűen elvárható lépéseket, intézkedéseket annak érdekében, hogy tájékoztassa az érintett személyes adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az Ügyfél kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

A személyes vagy különleges adatokat nem kell törölni abban az esetben, amennyiben az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
 • a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez fűződő jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Kezelt adatok korlátozása

Az Ügyfél jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő a személyes és különleges adatok helyesbítése vagy törlése helyett korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • az Ügyfél vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és az Ügyfél ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Ügyfél igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az Ügyfél tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ügyfél hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az Adatkezelő az Ügyfelet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a személyes adatok helyesbítéséről, törléséről vagy az adatkezelés korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Ügyfelet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

Tiltakozáshoz való jog

Az Ügyfél abban az esetben tiltakozhat személyes vagy különleges adatának kezelése ellen, ha az adatkezelés:

 • közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
 • az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges;
 • profilalkotáson alapul.

Az Ügyfél tiltakozása esetén az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ügyfél érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés, illetve az ehhez kapcsolódó profilalkotás érdekében történik, az Ügyfél jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen. Ha az Ügyfél tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja az Ügyfelet a hozzáférés, helyesbítés, törlés, korlátozás, a tiltakozás, valamint az adathordozhatóság iránti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 30 napon belül tájékoztatja az Ügyfelet. Ha az Ügyfél elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Ügyfél kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Ügyfelet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az Ügyfél panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az Ügyfél kérelme esetén az információkat, a tájékoztatást és a kérelme alapján megtett intézkedést díjmentesen kell biztosítani. Ha az Ügyfél kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre, az Adatkezelő ésszerű összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Adatkezelőt terheli.

9.) Adatbiztonság

Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat az Ügyfelek hozzájárulása alapján továbbítja vagy adja át, felhívja, hogy tegyenek eleget az adatbiztonság követelményének.

Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, azokat ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag Adatkezelő, valamint arra feljogosított alkalmazottai, Adatkezelő megbízói,

illetve az általa igénybe vett Adatfeldolgozó ismerheti meg a jogszerű mértékben, azokat Adatkezelő harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át.

Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói részére előírja.

Adatkezelőnél az alábbi adatvédelmi megoldások állnak rendelkezésre:

 • a papír alapú adathordozók (tipikusan: a beteg kartonok) zárható helyiségben kerülnek elhelyezésre, az azokhoz történő hozzáférés korlátozott az arra jogosultak körére;
 • a számítógépes adathordozók túlfeszültség védelemmel vannak ellátva áramszünet esetére;
 • a számítógépes adathordozók tűzfallal, valamint vírusirtóval (G-Data és Avira típusú) védettek;
 • a számítógépes adathordozók a belső behatolástól védettek, a számítógép felhasználói fiókja jelszóval védett;
 • Adatkezelő rendelkezik iratmegsemmisítő eszközzel.

Az adatkezelés adatvédelmi hatásvizsgálat szempontjából biztonságos.

10.) Adatvédelmi incidensek kezelése és bejelentése

Adatvédelmi incidensnek minősül minden olyan esemény, amely az Adatkezelő által kezelt, továbbított, tárolt vagy feldolgozott személyes adatokkal kapcsolatban a személyes adat jogellenes kezelését vagy feldolgozását, így különösen jogosulatlan vagy véletlen hozzáférését, megváltoztatását, közlését, törlését, elvesztését vagy megsemmisítését, valamint véletlen megsemmisülését és sérülését eredményezi.

Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, köteles bejelenteni a NAIH részére az adatvédelmi incidenst, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítani tudja, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés 72 órán belül nem tehető meg, abban meg kell jelölni a késedelem okát, az előírt információkat pedig – további indokolatlan késedelem nélkül – részletekben is közölni lehet. A NAIH részére történő bejelentés legalább a következő információkat tartalmazza:

 • az adatvédelmi incidens jellege, az érintettek és a személyes adatok száma és kategóriája;
 • Adatkezelő neve, elérhetősége;
 • az adatvédelmi incidensből származó, valószínűsíthető következmények;
 • a megtett vagy tervezett intézkedések az adatvédelmi incidens kezelésére, elhárítására, orvoslására.

Adatkezelő az adatvédelmi incidens észlelését követő 72 órán belül tájékoztatja az érintetteket az adatvédelmi incidensről az Adatkezelő honlapján keresztül. A tájékoztatásnak legalább a jelen pontban meghatározott adatokat kell tartalmaznia.

Az adatvédelmi incidensekről az Adatkezelő az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintettek tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet. A nyilvántartás az alábbi adatokat tartalmazza:

 • az érintett személyes adatok köre;
 • az érintettek köre és száma;
 • az adatvédelmi incidens időpontja;
 • az adatvédelmi incidens körülményei, hatásai;
 • az adatvédelmi incidens elhárítására megtett intézkedések.

A nyilvántartásban szereplő adatokat Adatkezelő az adatvédelmi incidens észlelésétől számított 5 évig őrzi meg.

11.) Jogérvényesítési lehetőségek

Az Adatkezelő mindent elkövet, hogy a személyes adatok kezelése a hatályos jogszabályoknak megfelelően történjék, amennyiben azonban az Ügyfél úgy érzi, ennek nem felelt meg, lehetősége van írni az hapetodental@gmail.com e-mail címre, vagy a 1101 Budapest, Üllői út 124. A. ép. mfszt. 2. postai címre.

Amennyiben az Ügyfél úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát jogorvoslati lehetőséggel, panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóságnál:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság
Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
Honlap: http://naih.hu

Panaszkezelés: http://www.naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html

Bírósági jogérvényesítés

Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani. Az adattovábbítás jogszerűségét az adatátvevő köteles bizonyítani. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat. Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az Adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére, illetve az adatátvevő által kért adat kiadására kötelezi.

Ha a bíróság az adatátvevő kérelmét elutasítja, az Adatkezelő köteles az érintett személyes adatát az ítélet közlésétől számított 3 napon belül törölni. Az Adatkezelő köteles az adatokat akkor is törölni, ha az adatátvevő a meghatározott határidőn belül nem fordul bírósághoz.

A bíróság elrendelheti ítéletének – az Adatkezelő azonosító adatainak közzétételével történő – nyilvánosságra hozatalát, ha azt az adatvédelem érdekei és nagyobb számú érintett védett jogai megkövetelik.

Kártérítés és sérelemdíj

Ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az Adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. Az érintettel szemben az Adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért és az Adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. Az Adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

BIZTONSÁGI KAMERA-RENDSZER

Az Adatkezelő 1087 Budapest, Luther u. 4-6. A. ép. 5. em. 37. szám alatti magántulajdonú fogászati rendelőjében biztonsági kamera-rendszer került felszerelésre, amelynek üzemeltetése 2019. szeptember 15. napján elindult. A biztonsági kamera a rendelő váró helyiségének 2 pontján került elhelyezésre. Mindkét kamera közvetlen közelében a felvétel készítésére figyelmeztető tábla került kihelyezésre. A rendelőbe való belépéssel, és a figyelmeztetések elfogadásával az Ügyfél, aki a rendelőben továbbra is bent tartózkodik, ráutaló magatartással önkéntes hozzájárulását adja ahhoz, hogy a kamera-rendszer róla biztonsági felvételeket készítsen.

A kamerák hangot nem, kizárólag fekete-fehér, folyamatos képfelvételeket készítenek. A felvételek külső merevlemezre kerülnek mentésre. A felvételeket tároló merevlemez biztonsági zárral ellátott tároló helyen kerül elhelyezésre. Hozzáférni a felvételekhez kizárólag az Adatkezelő tud.

A felvételek megőrzési ideje – összhangban a GDPR rendelettel, valamint a 2011. évi CXXXIII. tv. rendelkezéseivel – legfeljebb 90 nap.

Amennyiben a megfigyelt területen bűncselekmény történik, úgy Adatkezelő jogosult a kamerafelvételeket a nyomozó hatóságnak, ügyészségnek vagy bármely bíróságnak átadni, az esetlegesen a felvételen szereplő harmadik személy(ek) hozzájárulása nélkül is.

A kamera-rendszer kiépítése azt a célt szolgálja, hogy a rendelő területére illetéktelen személyek belépni ne tudjanak illetve ott ne kerülhessen sor bűncselekmény elkövetésére. Erre tekintettel a kamera felvételek által történő adatkezelés jogalapja a GDPR rendelet 6. cikk 1. bek. f.) pontja, azaz az Adatkezelő, és közvetetten az Ügyfelek jogos érdeke.

Tekintettel arra, hogy az Adatkezelő e körben érvényesülő jogos érdeke és az Ügyfelek képmáshoz való joga, az arról való felvétel készítés és a felvétellel való rendelkezés joga, mint személyiségi jog egymással összeütközésbe kerülhet, az Adatkezelő érdekmérlegelési tesztet készített. Az érdekmérlegelési teszt jelen Szabályzat elválaszthatatlan részét képezi.

Adatkezelő ezen felül nyilatkozik, hogy az érdekmérlegelési tesztben foglaltakat folyamatosan figyelemmel kíséri, és indokolt esetben – amennyiben a jogos érdeke már nem minősül lényegesebbnek – változtat az adatkezelési gyakorlatán.

Jelen Adatkezelési Szabályzat verziószáma v3.

Jelen v3 verziószámú Adatkezelési szabályzat 2019. szeptember 15. napjától hatályos.